Fotograaf Dalfsen en omgeving | Algemene voorwaarden
52587
page-template-default,page,page-id-52587,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-2.1.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll

Algemene voorwaarden en Privacy Beleid Goldbranding
Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van:
Goldbranding 
Julianastraat 2A
7721 AT Dalfsen
Nederland
+31(0)6 39590631
info@goldbranding.nl
KvK 63749823
BTW nr. NL002344264B70

Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in de Aw 1912, dan wel andere werken in de zin van Aw 1912, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Foto: de stoffelijke drager, door de fotograaf aan de wederpartij geleverd, waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid of digitaal bestand.
fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een fotograaf en een wederpartij, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene Voorwaarden die door een wederpartij worden gehanteerd, worden door de fotograaf uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Bezit/eigendom Beelddragers
Foto’s blijven eigendom van de fotograaf. De wederpartij heeft enkel recht op overdracht van het eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of dit uit de aard van de overeenkomst blijkt. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de wederpartij geen recht op overdracht van beeldbestanden of ander origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. 

Inbreuk op auteursrecht
Elk gebruik van een foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk komt de fotograaf, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij de fotograaf gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 230,-.

Publicatie
Het is de wederpartij enkel toegestaan foto’s te publiceren op sociale netwerksites met een linkvermelding naar de website van de fotograaf, tenzij anders overeengekomen.

Promotie
Goldbranding is vrij om de gemaakte foto’s te gebruiken als promotie en in haar portfolio van haar eigen website en op haar zakelijke pagina’s van sociale mediasites (Facebook, Instagram, etc) tenzij vooraf anders is overeengekomen.

Opdracht
Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de fotograaf zich jegens de wederpartij verbindt om fotografische werken te maken en/of te leveren. Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de wederpartij van de offerte van de fotograaf. 

Prijzen
Alle op de website van de fotograaf vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Op al deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.